YOOtheme

Pedagog - Godziny pracy

Poniedziałek

9.00-14.30

Wtorek

9.00-16.00

Środa

8.00- 14.30

Czwartek

8.00 – 14.30

Piątek

7.15-12.45

Lekcje trwają:

lekcja 1 -  8.00-8.45
lekcja 2 -  8.55-9.40
lekcja 3 -  9.55-10.40
lekcja 4 -  10.50-11.35
lekcja 5 -  11.50-12.35
lekcja 6 -  12.50-13.35
lekcja 7 -  13.45-14.30
lekcja 8 -  14.35-15.20

Szanowni Państwo,

 

Mając na uwadze,  zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

Informujemy, że zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):

 

 1. 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Biezdrowie, tel: 672547205;
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , której przedstawicielem jest dyrektor Danuta Maślona.

 

 1. 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych (IOD):

Rafał Andrzejewski: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

nr tel: 504976690.

 1. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji ustawowych zadań Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Biezdrowie lub w celu zawarcia umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, e RODO oraz  na podstawie art. 9 ust. 1lit. g RODO tj. w szczególności w celu:

1)       zapewnienia dziecku/uczniowi opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

2)       tworzenia warunków, umożliwiających dziecku/uczniowi osiągnięcie gotowości szkolnej;

3)       pełnienia wobec rodziców funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze;

4)       pomagania w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka/ucznia i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

5)        informowaniu na bieżąco o postępach dziecka/ucznia;

6)       uzgadnianiu wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w szkole i poszczególnych oddziałach.

7)       wspierania całościowego rozwoju dziecka/ucznia.

 1. 4. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody, w każdym czasie zgody  (kiedy ma to zastosowanie np. publikacja wizerunku). W przypadku ograniczenia przetwarzania danych - może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 1. 5. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z IOD- Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , nr tel: 504976690.

 1. 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
  iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawa.

 1. 7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zadań wskazanych w pkt.3.

 

 1. 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

 1. 9. W przypadku realizacji zadań dane  osobowe mogą być udostępniane podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych.

 

 1. 10. Okres retencji (przechowywania danych osobowych):

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych (np. upublicznienie wizerunku dziecka) do momentu jej wycofania. W takiej sytuacji cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. 11. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
*********************************************************

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO –  skierowany do dzieci, rodziców / innych opiekunów prawnych

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej również jako „RODO”, informujemy, iż:

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych/danych dziecka jest: Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Biezdrowie, Biezdrowo 9, 64-510 Wronki, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Rafał Andrzejewski, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. 3. Dane osobowe dziecka, rodzica / innego opiekuna, zwane dalej danymi osobowymi, przetwarzane będą:

a)      W celach wypełniania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – czyli realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

b)      W celach marketingowych, prowadzenia strony internetowej, w celu promocji i akcji zwiększających rozpoznawalność Administratora, w celu tworzenia broszur reklamowo-informacyjnych, tworzenia kronik, w celu przygotowania stosownych legitymacji, przepustek i identyfikatorów, w celu prowadzenia tablic ogłoszeń i gablot informacyjnych, w celu udziału i publikacji informacji o konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, a także publikacji o nich informacji;

 1. 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, h RODO oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej wraz z aktami wykonawczymi, w tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 2. 5. Odbiorcy danych - dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, obsługi rachunkowo-finansowej zapewnianej Administratorowi przez Samorządową Administrację Placówek Oświatowych we Wronkach. [MK1]
 3. 6. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji celów statutowych jednostki. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO i podanie danych może być dobrowolne.
 4. 7. Posiada Pani/Pan prawo do:

a)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;

b)      na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

c)       prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,

d)      prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,

e)      prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,

f)       prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,

g)      prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

h)      cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).

 1. 8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. 9. Jak długo będziemy przechowywać dane?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, a następnie w celu archiwalnym, przez okres zgodne z ustawą z dnia 4 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

********************************************************

Zgodnie z RODO informujemy, iż na stronie internetowej Administratora znajduje się obowiązek informacyjny (zgodnie z art. 13 RODO), w którym wskazujemy w jaki sposób Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Biezdrowie, Biezdrowo 9, 64-510 Wronki. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną http://zsbiezdrowo.edu.pl/images/obowiazek0001.pdf W przypadku pytań lub wątpliwości co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora zalecamy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – panem Rafałem Andrzejewskim. Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub tel-504976690.
*********************************************************