YOOtheme

Pedagog - Godziny pracy

Poniedziałek

9.00-14.30

Wtorek

9.00-16.00

Środa

8.00- 14.30

Czwartek

8.00 – 14.30

Piątek

7.15-12.45

Lekcje trwają:

lekcja 1 -  8.00-8.45
lekcja 2 -  8.55-9.40
lekcja 3 -  9.55-10.40
lekcja 4 -  10.50-11.35
lekcja 5 -  11.50-12.35
lekcja 6 -  12.50-13.35
lekcja 7 -  13.45-14.30
lekcja 8 -  14.35-15.20

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej

im. Wincentego Witosa w Biezdrowie

Biezdrowo 9

64-510 Wronki


 

nr konta bankowego Bank Spółdzielczy we Wronkach

28 8961 0002 0000 0000 5555 0001


 

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 WYNOSI 50,00 ZŁ OD RODZINY

MOŻNA PŁACIĆ W RATACH


 

Szanowni Państwo,

Pragnę Państwu przybliżyć czym zajmuje się Rada Rodziców w naszej szkole.

Jak wszystkim wiadomo RR wybierana jest w corocznych wyborach. Wybory do Rad Oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w głosowaniu tajnym. Z każdej klasy wyłania się jednego przedstawiciela do Prezydium Rady Rodziców. Z tychże przedstawicieli wybiera się: Przewodniczącego, Skarbnika, Protokolanta, Komisję Skrutacyjną oraz Członków Prezydium.

Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim. Jest organem społecznym reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, kadencja jej trwa jeden rok.

Do  kompetencji Rady Rodziców należy przede wszystkim:

 • Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły (rady pedagogicznej, samorządu ucz­niowskiego), organu prowadzącego szkołę (czyli gminy) oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny (czyli kuratorium oświaty) z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
 • Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmu­jącego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
 • Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie tre­ści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły (program jest tworzony, gdy szkoła nie radzi sobie w tych kwestiach);
 • Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora szkoły;
 • Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł;

Nasza Rada rodziców corocznie wydaje fundusze m.in. na:

 • Dyplomy;
 • Nagrody za udział w konkursach;
 • Nagrody książkowe dla najlepszych uczniów;
 • Zakup materiałów dekoracyjny na bale;
 • Współfinansowanie koncertów;
 • Organizowanie Dnia Dziecka;
 • Pomoce dydaktyczne;
 • Zasponsorowanie teatrzyków na terenie przedszkola;

Wszystkim, którzy wpłacili pieniądze na Radę Rodziców serdecznie dziękuję. To dzięki Państwa wsparciu możemy dokonywać powyższych przedsięwzięć i naszym dzieciom umilać pobyt w szkole. Byśmy mogli dalej działać i poszerzać swoją ofertę uprzejmie proszę o wpłatę składek lub wsparcie w inny możliwy sposób. Czekamy na Państwa propozycje i sugestie.

Wszyscy działamy dla dobra naszych dzieci.

Z poważaniem

Katarzyna Hawryszkiewicz

Przewodnicząca Rady Rodziców