YOOtheme

Pedagog - Godziny pracy

Poniedziałek

9.00-14.30

Wtorek

9.00-16.00

Środa

8.00- 14.30

Czwartek

8.00 – 14.30

Piątek

7.15-12.45

Lekcje trwają:

lekcja 1 -  8.00-8.45
lekcja 2 -  8.55-9.40
lekcja 3 -  9.55-10.40
lekcja 4 -  10.50-11.35
lekcja 5 -  11.50-12.35
lekcja 6 -  12.50-13.35
lekcja 7 -  13.45-14.30
lekcja 8 -  14.35-15.20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie

SEKCJA I:  ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot , któremu zamawiający powierzył/ powierzyli prowadzenie postępowania: tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/ powierzyli prowadzenie postępowania: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych we Wronkach

Postępowanie jest prowadzone wspólnie przez zamawiających:

Nie

 

I.1) Nazwa i adres

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa

w Biezdrowie

Biezdrowo 9

64-510 Wronki

REGON: 001130650

NIP: 787 197 59 55

Tel/fax: (67) 2547 205

www.zsbiezdrwo.edu.pl

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

I.2) Rodzaj zamawiającego: inny: Szkoła Podstawowa

 

I.4) Komunikacja:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postepowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

zsbiezdrowo.bip.gov.pl

 

Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczana specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zsbiezdrowo.bip.gov.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu w inny sposób

Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm), osobiście, za pośrednictwem posłańca

Adres: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych we Wronkach ul.  Powstańców Wlkp. 23 64-510 Wronki - II Piętro  pokój nr 2

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Biezdrowie w dni nauki szkolnej  w okresie  od 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r. – na część I, II, VI i X

Numer referencyjny: SP-S.62-U

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.         Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Biezdrowie w dni nauki szkolnej  w okresie  od 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r. – na część I, II, VI i X

2.         Opis przedmiotu zamówienia: Opis Przedmiotu zamówienia jest zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV z podziałem na 4 części w ilości i zakresie wskazanym w Części II SIWZ:

 

Część I zamówienia:

Mięso i produkty mięsne wieprzowo - wołowe

KOD CPV  15130000-8

 

Część II zamówienia:

Mięso i produkty mięsne drobiowe

KOD CPV 15112000-6

 

Część VI zamówienia:

Owoce, warzywa  mrożone

KOD CPV 15330000-0

 

Część X zamówienia:

Produkty mleczarskie

KOD CPV 15500000-3

 

3. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane we Wzorze Umowy (Część III SIWZ).

 

II.5) Główny kod CPV: 15800000-6

Dodatkowe kody CPV

15130000-8: Mięso i produkty mięsne wieprzowo - wołowe

15112000-6: Mięso i produkty mięsne

15330000-0: Owoce, warzywa  mrożone

15500000-3:  Produkty mleczarskie

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa, na okres który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Data rozpoczęcia: 03.09.2018r.

SEKCJA III: INFORMACJAE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku

III.1.3) Zdolność techniczna  lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenia do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1)Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: postawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO  POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZNIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU WPOSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 3 USTAWY PZP: nie

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 1 USTAWY PZP: nie

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 2 USTAWY PZP: nie

 

III.7) INNE DOKUMENTY

  1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 2 do siwz.
  2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy Zamawiający żąda do złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do siwz.
  3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 Ustawy Pzp stanowi załącznik nr 4 do siwz składany wraz z ofertą
  4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Zamawiający żąda do złożenia wraz z ofertą następującego dokumentu:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów  na potrzeby realizacji zamówienia stanowiące załącznik nr 6 do siwz

6.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia i spełniania warunków w postępowaniu składa wraz z ofertą oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do siwz.

7. W przypadku gdy Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy składa wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia podmiotów będących podwykonawcami – załącznik nr 7 do siwz.

8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 8 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.

9. Pełnomocnictwo (o ile jest wymagane)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1) TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA WNIESIENIA WADIUM: Nie

IV.1.3) PRZEWIDUJE SIĘ UDZIELENIE ZALICZEK NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie

IV.1.4) WYMAGA SIĘ ZŁOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH LUB DOLĄCZENIA DO OFERT KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH: Nie

IV.1.5) WYMAGA SIĘ ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ: Nie

IV.1.8) AUKCJA ELEKTRONICZNA

Przewidywane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej: Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

1. CENA

2. CZAS DOSTAWY

Zaznaczenie

60,00

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp: Nie

IV.5) ZMIANA  UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

 

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) zmiany nazwy, adresu(siedziby Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych

2) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę

3) zmiany osoby do kontaktu określonej w § 1 pkt. 4 niniejszej umowy

4) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany podatku VAT

 

IV.6) INFORMACJE  ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.2) Termin składania ofert

Data: 15.06.2018 r. Godzina: 10:00

 

IV. 6.3) Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

IV. 6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

 

Ogłoszenie wraz z załącznikami zostało umieszczone na stronie zamawiającego: zsbiezdrowo.bip.gov.pl

 

 

*************************************************************************************************************************

Wronki, dnia 24.05.2018 r.

 

 

 

Znak sprawy: SP.61-U-04/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Ocieplenie dachu budynku głównego i dachu nad stołówką szkolną w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie  Biezdrowo 9 64-510 Wronki

 

2. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ocieplenie dachu budynku głównego i dachu nad stołówką szkolną mieszczących się w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie  Biezdrowo 9 64-510 Wronki

Zakres zamówienia obejmuje min.:

-  prace demontażowe,

- ocieplenie połaci dachowych,

- obróbki blacharskie, rynny dachowe.

 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace demontażowe. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest dysponować osobą, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

 

Przedmiotowe zamówienie posiada zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 26.04.2017r.

Kody CPV

45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

 

3. Kryterium oceny ofert:

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował się następującym kryterium i jego wagą:

KRYTERIUM  – CENA – waga 100%

1)     W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

 

Cena oferowana minimalna brutto

Cena =  ------------------------------------------- x 100 pkt. x 100%

Cena badanej oferty brutto

2) Opis obliczenia ceny oferty

a) Cenę ofertową, obejmującą całość przedmiotu zamówienia, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena ogółem w zł brutto.

b) Cenę ofertową należy obliczyć drogą sporządzenia kosztorysu ofertowego, w którym Wykonawca zobowiązany jest do wskazania cen jednostkowych poszczególnych elementów rozliczeniowych i wyliczeniu w każdej pozycji kosztów poszczególnych prac, stanowiących iloczyn liczby tych robót oraz cen jednostkowych. Następnie należy zsumować wartości wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego, wyliczyć wartość podatku VAT, a następnie wyliczyć wartość kosztorysową prac ogółem w zł brutto, zwiększoną o wartość VAT.

c) Wykonawca określa cenę ofertową poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny w zł netto za wykonanie zamówienia, stawki podatku VAT w %, wartości podatku VAT w zł oraz ceny w zł brutto, które to ceny muszą wynikać z załączonego do oferty kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu o kosztorys ślepy i przedmiar robót  Zamawiającego.

d) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą łączną ilość punktów w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

e) Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku VAT w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze. zm) oraz o ustawę z dnia 06 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 43 ze zm.). Powyższa stawka VAT-u nie dotyczy Wykonawców, którzy na podstawie innych przepisów podatkowych nie są płatnikami podatku VAT lub upoważnieni są do stosowania innej stawki VAT-u. Wykonawcy dokonując kalkulacji cenowej w ofercie zobowiązani są przed terminem składania ofert do wnoszenia uwag lub zastrzeżeń związanych ze sposobem naliczenia VAT-u podanego w ogłoszeniu o zamówieniu.

f) Cena ofertowa brutto powinna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z ogłoszenia o zamówieniu oraz wszelkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia

g) Wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym i kosztorysach ofertowych powinny być liczone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki od 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług   ( Dz. U. z 2017r., poz. 1830 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. 1994r. Nr 84, poz. 386 ze zm.).

h) Zamawiający przewiduje tylko jedną cenę za oferowany przedmiot zamówienia i nie dopuszcza składania cen wariantowych.

i) Cena oferty nie ulega zmianie przez okres związania z ofertą.

j)  Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

k) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

4. Termin, miejsce i godzina składania ofert:

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 8 czerwca 2018 r. do  godz. 10:30
  2. Ofertę należy złożyć  w formie pisemnej w sekretariacie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych ul. Powstańców Wlkp. 23, 64-510 Wronki (biuro nr 2) osobiście, za pośrednictwem posłańca lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:

1)  Formularz ofertowy (sporządzony, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

2)  Kosztorys ofertowy – (sporządzony, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia). Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną w oparciu o kosztorys ujęty w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz przedmiar robót. W kosztorysach ofertowych wycenione muszą być wszystkie elementy. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego do dokonywania zmian w pozycjach zawartych w przekazanym kosztorysie ofertowym (np. dopisywania pozycji, zmiany ilości robót, itp.).

3)  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

4)  Pełnomocnictwo – w przypadku,  gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa lub w przypadku składania oferty wspólnej (wówczas pełnomocnictwo musi zostać udzielone do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

5. Termin, miejsce i godzina otwarcia ofert: 08.06.2018 r. o godz. 11:00 w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach– II piętro, pokój nr 8.

6. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.08.2018 r.

7. Okres gwarancji/rękojmi: Wykonawca na wykonane roboty zobowiązuje się udzielić
36 - miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

8. Warunki płatności – przelew do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury i bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

9. Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela w godzinach urzędowania placówki pracownik Sylwia Skowrońska fax: 67 2540 218, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

10. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone zostanie na stronie internetowej: sapo.bip.gov.pl

Oferty, które złożone zostaną po terminie wyznaczonym na ich składanie, nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny złożonych ofert.

11. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest powołać się w niej na znak sprawy oraz krótko opisać przedmiot zamówienia.

Opakowanie oferty:

a) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np.: kopercie) uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

b) Opakowanie oferty winno zostać oznaczone nazwą (firmą), siedzibą i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

 

 

……………………………….

/nazwa (firma), adres Wykonawcy/

 

 

Adresat:

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Biezdrowie

Biezdrowo 9  64-510 Wronki

OFERTA

złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

„Ocieplenie dachu budynku głównego i dachu nad stołówką szkolną w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie  Biezdrowo 9 64-510 Wronki”

Znak sprawy: SP.61-U-04/2018

 

Nie otwierać przed dniem 08.06.2018 r. o godz. 11:00

 

c) Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

12. Jeżeli w postępowaniu złożone zostaną oferty, w których zaoferowane są identyczne kwoty za realizację zamówienia, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. W opisanej sytuacji cena zaoferowana przez Wykonawcę nie może być wyższa niż zaoferowana w złożonej wcześniej ofercie.

13. Załączniki:

1)   Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

2)  Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy – Ocieplenie dachu budynku głównego

3)  Załącznik nr 3 – Przedmiar robót.

4)  Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

5)  Załącznik nr 5 - Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 26.04.2017r.

6)  Załącznik nr 6 – Projekt umowy.

 

 

Dyrektor

Danuta Maślona

 

 

Ogłoszenie wraz z załącznikami zostało umieszczone na stronie zamawiającego: zsbiezdrowo.bip.gov.pl w dniu 24.05.2018r. 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- dostawy

 

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie

SEKCJA I:  ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot , któremu zamawiający powierzył/ powierzyli prowadzenie postępowania: tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/ powierzyli prowadzenie postępowania: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych we Wronkach

Postępowanie jest prowadzone wspólnie przez zamawiających:

Nie

 

I.1) Nazwa i adres

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa

w Biezdrowie

Biezdrowo 9

64-510 Wronki

REGON: 001130650

NIP: 787 197 59 55

Tel/fax: (67) 2547 205

www.zsbiezdrwo.edu.pl

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

I.2) Rodzaj zamawiającego: inny: Szkoła Podstawowa

 

I.4) Komunikacja:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postepowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

zsbiezdrowo.bip.gov.pl

 

Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczana specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zsbiezdrowo.bip.gov.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu w inny sposób

Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca

Adres: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych we Wronkach ul.  Powstańców Wlkp. 23 64-510 Wronki - II Piętro  pokój nr 2

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Biezdrowie w dni nauki szkolnej  w okresie  od 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r.

Numer referencyjny: SP-S.61-U

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.         Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Biezdrowie w dni nauki szkolnej  w okresie  od 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r.

2.         Opis przedmiotu zamówienia: Opis Przedmiotu zamówienia jest zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV z podziałem na 12 części w ilości i zakresie wskazanym w Części II SIWZ:

 

Część I zamówienia:

Mięso i produkty mięsne wieprzowo - wołowe

KOD CPV  15130000-8

 

Część II zamówienia:

Mięso i produkty mięsne drobiowe

KOD CPV 15112000-6

 

Część III zamówienia:

Produkty zwierzęce - jaja

KOD CPV  03142500-3

 

Część IV zamówienia:

Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

KOD CPV  15400000-2

 

Część V zamówienia:

Owoce i warzywa świeże, ziemniaki

KOD CPV 03220000-9, 03212100-1

 

Część VI zamówienia:

Owoce, warzywa  mrożone

KOD CPV 15330000-0

 

Część VII zamówienia:

Owoce, warzywa  przetworzone i konserwowe

KOD CPV  15330000-0

 

Część VIII zamówienia:

Produkty przemiału ziarna , skrobi i produktów skrobiowych

KOD CPV   15600000-4

 

Część IX zamówienia:

Ryby przetworzone i konserwowe

KOD CPV 15200000-0

 

Część X zamówienia:

Produkty mleczarskie

KOD CPV 15500000-3

 

Część XI zamówienia:

Różne produkty spożywcze,

KOD CPV 15800000-6

 

Część XII zamówienia:

Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

KOD CPV 15810000-9

 

3. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane we Wzorze Umowy (Część III SIWZ).

 

II.5) Główny kod CPV: 15800000-6

Dodatkowe kody CPV

15130000-8: Mięso i produkty mięsne wieprzowo - wołowe

15112000-6: Mięso i produkty mięsne

03142500-3: Produkty zwierzęce - jaja

15400000-2:  Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

03220000-9:  Owoce i warzywa świeże

03212100-1: Ziemniaki

15330000-0: Owoce, warzywa  mrożone, przetworzone i konserwowe

15600000-4: Produkty przemiału ziarna , skrobi i produktów skrobiowych

15200000-0:  Ryby przetworzone i konserwowe,

15500000-3:  Produkty mleczarskie

15810000-9: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa, na okres który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Data rozpoczęcia: 03.09.2018r.

SEKCJA III: INFORMACJAE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku

III.1.3) Zdolność techniczna  lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenia do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1)Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: postawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO  POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZNIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU WPOSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 3 USTAWY PZP: nie

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 1 USTAWY PZP: nie

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 2 USTAWY PZP: nie

 

III.7) INNE DOKUMENTY

  1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 2 do siwz.
  2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy Zamawiający żąda do złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do siwz.
  3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 Ustawy Pzp stanowi załącznik nr 4 do siwz składany wraz z ofertą
  4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Zamawiający żąda do złożenia wraz z ofertą następującego dokumentu:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów  na potrzeby realizacji zamówienia stanowiące załącznik nr 6 do siwz

6.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia i spełniania warunków w postępowaniu składa wraz z ofertą oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do siwz.

7. W przypadku gdy Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy składa wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia podmiotów będących podwykonawcami – załącznik nr 7 do siwz.

8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 8 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.

9. Pełnomocnictwo (o ile jest wymagane)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1) TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA WNIESIENIA WADIUM: Nie

IV.1.3) PRZEWIDUJE SIĘ UDZIELENIE ZALICZEK NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie

IV.1.4) WYMAGA SIĘ ZŁOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH LUB DOLĄCZENIA DO OFERT KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH: Nie

IV.1.5) WYMAGA SIĘ ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ: Nie

IV.1.8) AUKCJA ELEKTRONICZNA

Przewidywane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej: Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

1. CENA

2. CZAS DOSTAWY

Zaznaczenie

60,00

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp: Nie

IV.5) ZMIANA  UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

 

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) zmiany nazwy, adresu(siedziby Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych

2) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę

3) zmiany osoby do kontaktu określonej w § 1 pkt. 4 niniejszej umowy

4) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany podatku VAT

 

IV.6) INFORMACJE  ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.2) Termin składania ofert

Data: 29.03.2018 r. Godzina: 10:00

 

IV. 6.3) Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

IV. 6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP  21.03.2018r.