YOOtheme

Pedagog - Godziny pracy

Poniedzia?ek

9.00-14.30

Wtorek

9.00-16.00

?roda

8.00- 14.30

Czwartek

8.00 14.30

Pi?tek

7.15-12.45

Lekcje trwaj?:

lekcja 1 - 8.00-8.45
lekcja 2 - 8.55-9.40
lekcja 3 - 9.55-10.40
lekcja 4 - 10.50-11.35
lekcja 5 - 11.50-12.35
lekcja 6 - 12.50-13.35
lekcja 7 - 13.45-14.30
lekcja 8 - 14.35-15.20

Szanowni Pa?stwo,

Maj?c na uwadze, zmiany w prawie ochrony danych osobowych zwi?zane z obowi?zywaniem ROZPORZ?DZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

Informujemy, ?e zgodnie z obowi?zkami wynikaj?cymi z Oglnego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):

 1. 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szko?a Podstawowa im. W. Witosa w Biezdrowie, tel: 672547205;
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , ktrej przedstawicielem jest dyrektor Danuta Ma?lona.

 1. 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych (IOD):

Rafa? Andrzejewski: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

nr tel: 504976690.

 1. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? w celach realizacji ustawowych zada? Szko?y Podstawowej im. W. Witosa w Biezdrowie lub w celu zawarcia umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, e RODO oraz na podstawie art. 9 ust. 1lit. g RODO tj. w szczeglno?ci w celu:

1) zapewnienia dziecku/uczniowi opieki, wychowania i uczenia si? w atmosferze akceptacji i bezpiecze?stwa;

2) tworzenia warunkw, umo?liwiaj?cych dziecku/uczniowi osi?gni?cie gotowo?ci szkolnej;

3) pe?nienia wobec rodzicw funkcji doradczej i wspieraj?cej dzia?ania wychowawcze;

4) pomagania w rozpoznawaniu mo?liwo?ci rozwojowych dziecka/ucznia i podj?ciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

5) informowaniu na bie??co o post?pach dziecka/ucznia;

6) uzgadnianiu wsplnie z rodzicami kierunku i zakresu zada? realizowanych w szkole i poszczeglnych oddzia?ach.

7) wspierania ca?o?ciowego rozwoju dziecka/ucznia.

 1. 4. Posiada Pani/Pan prawo ??dania od administratora dost?pu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ??dania ich usuni?cia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do z?o?enia o?wiadczenia o cofni?ciu ka?dej wyra?onej zgody, w ka?dym czasie zgody (kiedy ma to zastosowanie np. publikacja wizerunku). W przypadku ograniczenia przetwarzania danych - mo?e Pani/Pan ??da?, aby?my ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wy??cznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Pani?/Panem dzia?a?, je?eli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawid?owe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, ?eby?my je usun?li, bo s? potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze?; lub na czas wniesionego sprzeciwu wzgl?dem przetwarzania danych.

 1. 5. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z IOD- Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , nr tel: 504976690.

 1. 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmuj?cego si? ochron? danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
  i? Pani/Pana dane osobowe s? przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.

 1. 7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezb?dne do realizacji zada? wskazanych w pkt.3.

 1. 8. Pani/Pana dane osobowe nie b?d? podlega?y profilowaniu.

 1. 9. W przypadku realizacji zada? dane osobowe mog? by? udost?pniane podmiotom udzielaj?cym wsparcia na zasadzie zleconych us?ug i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych.

 1. 10. Okres retencji (przechowywania danych osobowych):

Pani/Pana dane osobowe przechowywane b?d? przez okres wynikaj?cy z przepisw prawa. W przypadku wyra?enia zgody na przetwarzanie danych (np. upublicznienie wizerunku dziecka) do momentu jej wycofania. W takiej sytuacji cofni?cie zgody nie b?dzie wp?ywa? na zgodno?? z prawem przetwarzania, ktrego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. 11. Dane nie b?d? przekazywane do pa?stw trzecich.
*********************************************************

OBOWI?ZEK INFORMACYJNY RODO skierowany do dzieci, rodzicw / innych opiekunw prawnych

Stosuj?c si? do Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej rwnie? jako RODO, informujemy, i?:

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych/danych dziecka jest: Szko?a Podstawowa im. Wincentego Witosa w Biezdrowie, Biezdrowo 9, 64-510 Wronki, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Rafa? Andrzejewski, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. 3. Dane osobowe dziecka, rodzica / innego opiekuna, zwane dalej danymi osobowymi, przetwarzane b?d?:

a) W celach wype?niania obowi?zkw prawnych na?o?onych na Administratora czyli realizacja zada? o?wiatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpiecze?stwa oraz wype?nianie obowi?zku dotycz?cego uzupe?nienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, dzia?alno?ci wychowawczej i opieku?czej.

b) W celach marketingowych, prowadzenia strony internetowej, w celu promocji i akcji zwi?kszaj?cych rozpoznawalno?? Administratora, w celu tworzenia broszur reklamowo-informacyjnych, tworzenia kronik, w celu przygotowania stosownych legitymacji, przepustek i identyfikatorw, w celu prowadzenia tablic og?osze? i gablot informacyjnych, w celu udzia?u i publikacji informacji o konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, a tak?e publikacji o nich informacji;

 1. 4. Podstaw? przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, h RODO oraz inne akty prawne, w szczeglno?ci ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo o?wiatowe wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o?wiatowej wraz z aktami wykonawczymi, w tym Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajw innych form wychowania przedszkolnego, warunkw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dzia?ania, Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szko?y i placwki dokumentacji przebiegu nauczania, dzia?alno?ci wychowawczej i opieku?czej oraz rodzajw tej dokumentacji, Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko?ach i placwkach.
 2. 5. Odbiorcy danych - dane osobowe mog? by? przetwarzane rwnie? przez podmioty, z ktrymi Administrator zawar? umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczeglno?ci w zakresie obs?ugi informatycznej, obs?ugi rachunkowo-finansowej zapewnianej Administratorowi przez Samorz?dow? Administracj? Placwek O?wiatowych we Wronkach. [MK1]
 3. 6. Podanie danych osobowych wynika z przepisw prawa i jest niezb?dne do realizacji celw statutowych jednostki. W przypadku niepodania tych danych, ich wype?nienie jest niemo?liwe. W pozosta?ym zakresie Pani/Pana dane osobowe mog? by? przetwarzane na podstawie udzielonej przez Pani?/Pana zgody lub na podstawie innych przes?anek dopuszczalno?ci przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO i podanie danych mo?e by? dobrowolne.
 4. 7. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych, w tym prawo do uzyskania kopii danych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do ??dania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

c) prawo do usuni?cia danych przys?uguje w ramach przes?anek i na warunkach okre?lonych w art. 17 RODO,

d) prawo ograniczenia przetwarzania przys?uguje w ramach przes?anek i na warunkach okre?lonych w art. 18 RODO,

e) prawo do przenoszenia danych osobowych przys?uguje w ramach przes?anek i na warunkach okre?lonych w art. 20 RODO,

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przys?uguje w ramach przes?anek i na warunkach okre?lonych w art. 21 RODO,

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych),

h) cofni?cia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych ktre s? przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofa? zgod? na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wp?ywa na zgodno?? z prawem przetwarzania, ktrego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody mo?e zosta? dokonane w takiej samej formie, w jakiej zosta?a udzielona zgoda).

 1. 8. Dane osobowe nie podlegaj? zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. 9. Jak d?ugo b?dziemy przechowywa? dane?
Dane osobowe b?d? przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, a nast?pnie w celu archiwalnym, przez okres zgodne z ustaw? z dnia 4 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane przetwarzane na podstawie zgody b?d? przechowywane do momentu wycofania zgody.

********************************************************

Zgodnie z RODO informujemy, i? na stronie internetowej Administratora znajduje si? obowi?zek informacyjny (zgodnie z art. 13 RODO), w ktrym wskazujemy w jaki sposb Pa?stwa dane osobowe przetwarzane s? przez Szko?? Podstawow? im. Wincentego Witosa w Biezdrowie, Biezdrowo 9, 64-510 Wronki. Prosimy o zapoznanie si? z niniejsz? klauzul? informacyjn? http://zsbiezdrowo.edu.pl/images/obowiazek0001.pdf W przypadku pyta? lub w?tpliwo?ci co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora zalecamy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych panem Rafa?em Andrzejewskim. Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub tel-504976690.
*********************************************************