YOOtheme

Pedagog - Godziny pracy

Poniedzia?ek

9.00-14.30

Wtorek

9.00-16.00

?roda

8.00- 14.30

Czwartek

8.00 14.30

Pi?tek

7.15-12.45

Lekcje trwaj?:

lekcja 1 - 8.00-8.45
lekcja 2 - 8.55-9.40
lekcja 3 - 9.55-10.40
lekcja 4 - 10.50-11.35
lekcja 5 - 11.50-12.35
lekcja 6 - 12.50-13.35
lekcja 7 - 13.45-14.30
lekcja 8 - 14.35-15.20

  • Gwarantuje uczniom bezpiecze?stwo.
  • Zna i stosuje si? do norm zasad spo?ecznych, twrczo i aktywnie rozwi?zuje problemy i konflikty.
  • Uczy dialogu i porozumienia, kszta?tuje uczniw, ktrzy harmonijnie wsp?pracuj? z innymi.
  • Rozwija zainteresowania(min. kulinarne, sportowe) uczniw i motywuje ich do dzia?ania oraz przygotowuje na pora?ki i sukcesy.
  • Buduje relacje otwarto?ci i tolerancji dla r?nych ?wiatopogl?dw, o ile te sprzyjaj? dobru cz?owieka i otaczaj?cego go ?wiata.
  • Uczy si? uczy? .
  • Przygotowuje uczniw do ?wiadomego funkcjonowania w ?wiecie doros?ych.
  • Wsp?dzia?a z rodzicami, ktrzy s? partnerami szko?y.
  • Kultywuje tradycje oraz ceremonia? szko?y, a dzia?ania pedagogiczne i opieku?czo- wychowawcze kieruje na dobro uczniw.
  • Wprowadza innowacyjne dzia?ania.