YOOtheme

Pedagog - Godziny pracy

Poniedzia?ek

9.00-14.30

Wtorek

9.00-16.00

?roda

8.00- 14.30

Czwartek

8.00 – 14.30

Pi?tek

7.15-12.45

Lekcje trwaj?:

lekcja 1 -  8.00-8.45
lekcja 2 -  8.55-9.40
lekcja 3 -  9.55-10.40
lekcja 4 -  10.50-11.35
lekcja 5 -  11.50-12.35
lekcja 6 -  12.50-13.35
lekcja 7 -  13.45-14.30
lekcja 8 -  14.35-15.20

Drukuj PDF

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej

im. Wincentego Witosa w Biezdrowie

Biezdrowo 9

64-510 Wronki


 

nr konta bankowego Bank Spó?dzielczy we Wronkach

28 8961 0002 0000 0000 5555 0001


 

SK?ADKA NA RAD? RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 WYNOSI 50,00 Z? OD RODZINY

MO?NA P?ACI? W RATACH


 

Szanowni Pa?stwo,

Pragn? Pa?stwu przybli?y? czym zajmuje si? Rada Rodziców w naszej szkole.

Jak wszystkim wiadomo RR wybierana jest w corocznych wyborach. Wybory do Rad Oddzia?owych przeprowadza si? na pierwszym zebraniu rodziców w g?osowaniu tajnym. Z ka?dej klasy wy?ania si? jednego przedstawiciela do Prezydium Rady Rodziców. Z tych?e przedstawicieli wybiera si?: Przewodnicz?cego, Skarbnika, Protokolanta, Komisj? Skrutacyjn? oraz Cz?onków Prezydium.

Rada Rodziców wspó?pracuje z Dyrektorem szko?y, Rad? Pedagogiczn?, Samorz?dem Uczniowskim. Jest organem spo?ecznym reprezentuj?cym wszystkich rodziców uczniów szko?y, kadencja jej trwa jeden rok.

Do  kompetencji Rady Rodziców nale?y przede wszystkim:

 • Wyst?powanie do dyrektora i innych organów szko?y (rady pedagogicznej, samorz?du ucz­niowskiego), organu prowadz?cego szko?? (czyli gminy) oraz organu sprawuj?cego nadzór pedagogiczny (czyli kuratorium o?wiaty) z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szko?y;
 • Uchwalanie w porozumieniu z rad? pedagogiczn? programu wychowawczego szko?y obejmu­j?cego wszystkie tre?ci i dzia?ania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
 • Uchwalanie w porozumieniu z rad? pedagogiczn? programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego ?rodowiska, obejmuj?cego wszystkie tre­?ci i dzia?ania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywno?ci kszta?cenia lub wychowania szko?y (program jest tworzony, gdy szko?a nie radzi sobie w tych kwestiach);
 • Opiniowanie projektu planu finansowego szko?y sk?adanego przez dyrektora szko?y;
 • Gromadzenie funduszy z dobrowolnych sk?adek rodziców oraz innych ?róde?;

Nasza Rada rodziców corocznie wydaje fundusze m.in. na:

 • Dyplomy;
 • Nagrody za udzia? w konkursach;
 • Nagrody ksi??kowe dla najlepszych uczniów;
 • Zakup materia?ów dekoracyjny na bale;
 • Wspó?finansowanie koncertów;
 • Organizowanie Dnia Dziecka;
 • Pomoce dydaktyczne;
 • Zasponsorowanie teatrzyków na terenie przedszkola;

Wszystkim, którzy wp?acili pieni?dze na Rad? Rodziców serdecznie dzi?kuj?. To dzi?ki Pa?stwa wsparciu mo?emy dokonywa? powy?szych przedsi?wzi?? i naszym dzieciom umila? pobyt w szkole. By?my mogli dalej dzia?a? i poszerza? swoj? ofert? uprzejmie prosz? o wp?at? sk?adek lub wsparcie w inny mo?liwy sposób. Czekamy na Pa?stwa propozycje i sugestie.

Wszyscy dzia?amy dla dobra naszych dzieci.

Z powa?aniem

Katarzyna Hawryszkiewicz

Przewodnicz?ca Rady Rodziców