YOOtheme

Pedagog - Godziny pracy

Poniedzia?ek

9.00-14.30

Wtorek

9.00-16.00

?roda

8.00- 14.30

Czwartek

8.00 14.30

Pi?tek

7.15-12.45

Lekcje trwaj?:

lekcja 1 - 8.00-8.45
lekcja 2 - 8.55-9.40
lekcja 3 - 9.55-10.40
lekcja 4 - 10.50-11.35
lekcja 5 - 11.50-12.35
lekcja 6 - 12.50-13.35
lekcja 7 - 13.45-14.30
lekcja 8 - 14.35-15.20

Rok szkolny 2019/2020

Zeszyt OK - j?zyk niemiecki, Monika Wo?niak; j?zyk angielski, Magdalena Sobczak, muzyka Ewelina Weso?owska
Cel propagowanie oceniania kszta?tuj?cego.

Opis innowacji - w innowacji stosuje si? elementy oceniania kszta?tuj?cego, uczniowie prowadz? zeszyt , w ktry zapisuj? cele lekcji, kryteria sukcesu i w?asne refleksje na temat uczenia si?, dzi?ki zeszytowi widoczny jest proces uczenie si? dla ucznia, jak i nauczyciela, ucze? wie, co umie i nad czym powinien pracowa?.

Rok szkolny 2018/2019

Zeszyt OK - j?zyk polski, Maja Krzewi?ska, Danuta Ma?lona; biologia, Katarzyna Skrzypczak.

Cel propagowanie oceniania kszta?tuj?cego.

Opis innowacji - w innowacji stosuje si? elementy oceniania kszta?tuj?cego, uczniowie prowadz? zeszyt , w ktry zapisuj? cele lekcji, kryteria sukcesu i w?asne refleksje na temat uczenia si?, dzi?ki zeszytowi widoczny jest proces uczenie si? dla ucznia, jak i nauczyciela, ucze? wie, co umie i nad czym powinien pracowa?.

Rok szkolny 2017/2018

Zeszyt OK - historia, pani Ewa Grabarkiewicz

Cel propagowanie oceniania kszta?tuj?cego.

Opis innowacji - w innowacji stosuje si? elementy oceniania kszta?tuj?cego, uczniowie prowadz? zeszyt , w ktry zapisuj? cele lekcji, kryteria sukcesu i w?asne refleksje na temat uczenia si?, dzi?ki zeszytowi widoczny jest proces uczenie si? dla ucznia, jak i nauczyciela, ucze? wie, co umie i nad czym powinien pracowa?.

Rok szkolny 2016/2017

Historyczna brama do rejonu Poznania

Autor innowacji - pani Ewa Grabarkiewicz.

Cel poznanie swojego regionu.

Opis innowacji - zainteresowanie uczniw histori?. Uczniowie poznaj? histori? swojej Ma?ej ojczyzny miejsce zamieszkania, gmin?, powiat, wojewdztwo, zach?cenie uczniw do poznania i zrozumienia zawi?ych dziejw naszego regionu.

Ekologia i zdrowie w Zespole Szk? w Biezdrowie

Autor innowacji - pani Ma?gorzata Graczyk, Ewa Grabarkiewicz, Ewa Wzi?tek, Donata Borowicka Zimny, Agnieszka Andrzejak.

Cel propagowanie ekologii i zdrowego trybu ?ycia.

Opis innowacji Innowacja b?dzie obejmowa?a wychowanie fizyczne, zaj?cia artystyczne, zaj?cia techniczne, histori?, przyrod?, godziny wychowawcze, zaj?cia ?wietlicowe, plastyk? i religi?. Realizowane b?d? w dzia?ach

  • drugie ?ycie papieru, metalu, tkanin, szk?a, staroci, tworzyw sztucznych,
  • ?ywienie np. sposb na niejadka,
  • konkursy np. makieta wsi Wincentego Witosa,
  • pantomima,
  • wielogabarytowe dekoracje z materia?w recyklingowych.

rok szkolny 2013/2014

Obycie umila ?ycie

Autor innowacji - pani Izabela Kowalska.

Cel - poznanie zasad savoir - vivre.

Opis innowacji - nabycie umiej?tno?ci kulturalnego zachowania si? w r?nych sytuacjach i miejscach, wdra?anie w ?ycie takich warto?ci jak wychowanie, kultura, dobre maniery i ?ycie towarzyskie.

Innowacja wpisana pod numerem 5361.2.119.2013.

Czas na zdrowie w Zespole Szk? w Biezdrowie
Autor innowacji - pani Agnieszka Kurasz.

Cel - Popularyzacja zdrowego stylu ?ycia ze wzgl?du na obserwowane niepokoj?ce tendencje wzrostu zaburze? zdrowotnych.

Opis innowacji - uczniowie poznaj? zasady zdrowego od?ywiania i korzy?ci wynikaj?ce z aktywnego trybu ?ycia, naucz? si? przygotowywa? zdrowy posi?ek.