YOOtheme

Pedagog - Godziny pracy

Poniedziałek

10.00-16.00

Wtorek

9.00-12.30

Środa

10.00-12.35

13.40– 14.20

Czwartek

8.55 – 14.30

Piątek

8.55-12.35

Lekcje trwają:

lekcja 1 -  8.00-8.45
lekcja 2 -  8.55-9.40
lekcja 3 -  9.55-10.40
lekcja 4 -  10.50-11.35
lekcja 5 -  11.50-12.35
lekcja 6 -  12.50-13.35
lekcja 7 -  13.45-14.30
lekcja 8 -  14.40-15.25

Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych Miasta i Gminy Wronki na rok szkolny 2018/2019

1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wronki.

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

Składanie deklaracji  o kontynuowaniu edukacji szkolnej w danej  szkole – dotyczy oddziału przedszkolnego

od 05.02 do 09.02.2018r. w godzinach pracy szkoły

------------------------

Termin ogłoszenia wolnych miejsc w placówce.

27.02.2018r.

07.05.2018r.

Składanie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami w szkole pierwszego wyboru

od 01.03 do 16.03.2018r.

w godzinach pracy szkoły

Od 08.05 do 18.05.2018r.

w godzinach pracy szkoły

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

23.03.2018r. do godz.15

25.05.2018r. do godz.15

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka  w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

od 26.03 do 6.04.2018r.

w godzinach pracy szkoły

od 28.05 do 06.06. 2018r.

w godzinach pracy szkoły

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

13.04.2018r.  do godz.15

11.06.2018r. do godz.15

Składanie wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora  szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Rozstrzygnięcie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora


3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej.

4. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych. Podpisane zgłoszenie składa się w sekretariacie szkoły w podanym terminie.

5. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, mogą zostać przyjęte do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

6. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zamieszkałego poza obwodem wybranej szkoły podstawowej wypełniają wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej.

7. Rodzice/ opiekunowie prawni wskazują od 1 do 3 wybranych szkół podstawowych, w kolejności I- pierwszy, II- drugi, III- trzeci wybór.

8. Podpisany wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru w podanych terminach.

9. Wnioski o przyjęcie do szkoły złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

10. Dyrektor  szkoły podstawowej pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku.

11. W postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie po kryteriach ustawowych kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej obowiązują następujące kryteria zgodne z Uchwałą Nr XLIV/368/2018 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 1 lutego 2018r.

l.p.

Kryterium

Wartość punktowa

1.

Dziecko realizowało obowiązek wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym danej szkoły

15

2.

W szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo dziecka

10

3.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka , wspierający rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica opiekuna prawnego w zapewnieniu należytej opieki

5

12. Do wniosku rodzic/prawny opiekun kandydata dołącza oświadczenia potwierdzające spełnianie wybranych kryteriów.

13. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

14 .Nieprzedłożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentów określonych przez komisję rekrutacyjną będzie traktowane jako niespełnianie danego kryterium.

15. Na podstawie spełnionych kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

16. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania  rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

17. Niedostarczenie pisemnego potwierdzenia woli zapisania dziecka do  szkoły podstawowej w w/w. terminie oznacza rezygnację rodziców / opiekunów prawnych dziecka z zapewnionego miejsca w szkole podstawowej  i będzie skutkować, jego skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej w danej szkole.

18. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko, do  szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice/opiekunowie prawni potwierdzili wolę zapisania w wyznaczonym terminie.

19. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do  szkoły.

20. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

1) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,

2) w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

21. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność do oddziałów ogólnodostępnych  prowadzona jest przez złożenie wniosku. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

22. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna, według zasad określonych powyżej.

23. Przydział dzieci do oddziałów klasowych w szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli samorządowych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta i Gminy Wronki na rok szkolny 2018/2019

 

1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Wronki.

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych obejmuje dzieci 6 -letnie, 5- letnie a w uzasadnionych przypadkach 4 – letnie.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka z obowiązkiem rocznego przygotowania szkolnego do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach, rodzicom dziecka zostanie wskazane miejsce realizacji przygotowania dziecka.

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w danej szkole (oddział przedszkolny) /przedszkolu.

od 05.02 do 09.02.2018r. w godzinach pracy szkoły

------------------------

Termin ogłoszenia wolnych miejsc w placówce.

27.02.2018r.

07.05.2018r.

Składanie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami w szkole (oddział przedszkolny) /przedszkolu pierwszego wyboru

od 01.03 do 16.03.2018r.

w godzinach pracy szkoły

Od 08.05 do 18.05.2018r.

w godzinach pracy szkoły

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

23.03.2018r. do godz.15

25.05.2018r. do godz.15

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka w oddziale przedszkolnym / w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

od 26.03 do 06.04.2018r.

w godzinach pracy szkoły

od 28.05 do 06.06. 2018r.

w godzinach pracy szkoły

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

13.04.2018r.  do godz.15

11.06.2018r. do godz.15

Składanie wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Rozstrzygnięcie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

3. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole w terminie od 05.02.2018 r. do 09.02.2018 r.  Niezłożenie deklaracji we wskazanym terminie spowoduje konieczność objęcia dziecka rekrutacją.

Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci objętych edukacją przedszkolną w roku 2018/2019 w oddziale przedszkolnym, potwierdzają wolę edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym w szkole, jednak w przypadku niezgłoszenia się do oddziału co najmniej 15 kandydatów, organ prowadzący wskaże inne miejsce realizacji przygotowania przedszkolnego.

4. Dzieci zmieniające przedszkole.

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola samorządowego/oddziału przedszkolnego w szkole, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy. W związku z tym rodzic jest obowiązany wypełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Po podpisaniu wniosku składa go w innym przedszkolu/szkole, wskazanym przez siebie jako placówka pierwszego wyboru. Należy jednak pamiętać, że w przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, miejsce w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie jest dla niego zarezerwowane.

5. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/szkole prowadzi się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci nie zamieszkałych na terenie Gminy Wronki przeprowadza się po zapewnieniu miejsc mieszkańcom Gminy Wronki w tzw. rekrutacji uzupełniającej.

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły.

7. Kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta i Gminy Wronki zapisywanych do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy lub zmieniających przedszkole/ szkołę obowiązują:

 

1) Wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

a)      Rodzice/ opiekunowie prawni zapisując dziecko do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole wypełniają wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Wnioski do pobrania w sekretariacie placówki.

b)      Rodzice/ opiekunowie prawni wskazują od 1 do 3 wybranych przedszkoli samorządowych/oddziałów przedszkolnych w szkołach, w preferowanej przez siebie kolejności, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.

c)      Przedszkole/szkoła wybrana na pozycji pierwszej nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

d)      Podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Niezłożenie w terminie do 16 marca 2018 r. w szkole/przedszkolu pierwszego wyboru wypełnionego wniosku o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

e)     Wnioski o przyjęcie do przedszkola złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

f)      Do wniosku rodzice/opiekunowie prawni dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

g)     Dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku.

 

2) Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria ustawowe.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe (lit. a - g) Mają one jednakową wartość - każde po 50 punktów.

a) wielodzietność rodziny kandydata

* definicja kryterium:

wielodzietność rodziny - rodzina wychowująca troje i więcej dzieci
dokument potwierdzający spełnianie kryterium:
oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
forma dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium:

oświadczenie - składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

b) niepełnosprawność kandydata

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

- dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w lit. b-e:

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.),

-  forma dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w lit. b-e: składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ zażąda od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa wyżej, przedłożenia oryginału tego dokumentu - art. 76a § 4 k.p.a.

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

- definicja kryterium:

samotne wychowywanie dziecka - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba
że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

*  dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu

- oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

-  forma dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium:

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu - składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ zażąda od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa wyżej, przedłożenia oryginału tego dokumentu - art. 76a § 4 k.p.a.

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą

* dokument potwierdzający spełnianie kryterium:

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017 poz. 697 ze zm.)

forma dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium:

składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, organ zażąda od strony składającej odpis dokumentu, o którym mowa wyżej, przedłożenia oryginału tego dokumentu - art. 76a § 4 k.p.a.

3) Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. kryteria samorządowe.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole /oddział przedszkolny w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria zgodne z uchwałą Nr XLIV/368/2018 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 1 lutego 2018r.

l.p.

Kryterium

Wartość punktowa

1.

Oboje rodzice / opiekunowie prawni pracują albo rodzic / opiekun prawny samotnie wychowujący zatrudnieni na umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

40

2.

Jeden rodzic / opiekun prawny pracuje, jest zatrudniony na umowę o pracę, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

20

3.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego o przyjęcie stara się kandydat

10

4.

Dzieci zamieszkałe na terenach wiejskich

5

Oświadczenia do powyższych kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4) Rozpatrywanie wniosków.

a) Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej na liście preferencji.

b) W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe.

c) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole / oddział przedszkolny w szkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola/szkoły w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Wronki tzw. kryteria samorządowe.

d) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

1) żądać od rodziców/ opiekunów prawnych przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

2)  zwrócić się do organu prowadzącego, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach,

e) Burmistrz Miasta i Gminy Wronki w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

1)  korzysta z informacji, które zna z urzędu,

2) może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach,

3) może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)

O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

f) Na żądanie Burmistrza instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji dotyczących okoliczności zawartych w oświadczeniach.

g) W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie wybranego kryterium oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

h)Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć;

- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,

- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLIV/368/2018 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 1 lutego 2018r.

1) Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

2) Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają w wyznaczonym terminie pisemne potwierdzenie woli zapisania dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

3) Niedostarczenie pisemnego potwierdzenia woli zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w ww. terminie oznacza rezygnację rodziców / opiekunów prawnych dziecka z zapewnionego miejsca w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole i będzie skutkować, jego skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole.

4) Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko, do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, jeżeli dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisania w wyznaczonym terminie.

5) Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole.

 

5) Procedura odwoławcza.

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

a)  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,

b)  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

c)  na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

6) Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

1)     rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest przez złożenie wniosku.

2)     dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność do oddziałów integracyjnych przyjmowane są przez dyrektora przedszkola / szkoły.

3)     postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna, według zasad określonych powyżej.

4)     przydział dzieci do oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole.

 


W razie jakichkolwiek pytań - telefon do sekretariatu szkoły 672547205 lub do dyrektora szkoły 602228729