YOOtheme

Pedagog - Godziny pracy

Poniedziałek

800 - 1140
1240 - 1430

Wtorek

1000 - 1240
1340 - 1600

Środa

800 - 1430

Czwartek

900 – 1230
1330 – 1430

Piątek

900 – 1130

Lekcje trwają:

lekcja 1 -  8.00-8.45
lekcja 2 -  8.55-9.40
lekcja 3 -  9.55-10.40
lekcja 4 -  10.50-11.35
lekcja 5 -  11.50-12.35
lekcja 6 -  12.50-13.35
lekcja 7 -  13.45-14.30
lekcja 8 -  14.35-15.20

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie

SEKCJA I:  ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot , któremu zamawiający powierzył/ powierzyli prowadzenie postępowania: tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/ powierzyli prowadzenie postępowania: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych we Wronkach

Postępowanie jest prowadzone wspólnie przez zamawiających:

Nie

 

I.1) Nazwa i adres

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa

w Biezdrowie

Biezdrowo 9

64-510 Wronki

REGON: 001130650

NIP: 787 197 59 55

Tel/fax: (67) 2547 205

www.zsbiezdrwo.edu.pl

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

I.2) Rodzaj zamawiającego: inny: Szkoła Podstawowa

 

I.4) Komunikacja:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postepowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

zsbiezdrowo.bip.gov.pl

 

Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczana specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zsbiezdrowo.bip.gov.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu w inny sposób

Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca

Adres: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych we Wronkach ul.  Powstańców Wlkp. 23 64-510 Wronki - II Piętro  pokój nr 2

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Biezdrowie w dni nauki szkolnej  w okresie  od 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r.

Numer referencyjny: SP-S.61-U

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.         Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Biezdrowie w dni nauki szkolnej  w okresie  od 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r.

2.         Opis przedmiotu zamówienia: Opis Przedmiotu zamówienia jest zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV z podziałem na 12 części w ilości i zakresie wskazanym w Części II SIWZ:

 

Część I zamówienia:

Mięso i produkty mięsne wieprzowo - wołowe

KOD CPV  15130000-8

 

Część II zamówienia:

Mięso i produkty mięsne drobiowe

KOD CPV 15112000-6

 

Część III zamówienia:

Produkty zwierzęce - jaja

KOD CPV  03142500-3

 

Część IV zamówienia:

Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

KOD CPV  15400000-2

 

Część V zamówienia:

Owoce i warzywa świeże, ziemniaki

KOD CPV 03220000-9, 03212100-1

 

Część VI zamówienia:

Owoce, warzywa  mrożone

KOD CPV 15330000-0

 

Część VII zamówienia:

Owoce, warzywa  przetworzone i konserwowe

KOD CPV  15330000-0

 

Część VIII zamówienia:

Produkty przemiału ziarna , skrobi i produktów skrobiowych

KOD CPV   15600000-4

 

Część IX zamówienia:

Ryby przetworzone i konserwowe

KOD CPV 15200000-0

 

Część X zamówienia:

Produkty mleczarskie

KOD CPV 15500000-3

 

Część XI zamówienia:

Różne produkty spożywcze,

KOD CPV 15800000-6

 

Część XII zamówienia:

Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

KOD CPV 15810000-9

 

3. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane we Wzorze Umowy (Część III SIWZ).

 

II.5) Główny kod CPV: 15800000-6

Dodatkowe kody CPV

15130000-8: Mięso i produkty mięsne wieprzowo - wołowe

15112000-6: Mięso i produkty mięsne

03142500-3: Produkty zwierzęce - jaja

15400000-2:  Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

03220000-9:  Owoce i warzywa świeże

03212100-1: Ziemniaki

15330000-0: Owoce, warzywa  mrożone, przetworzone i konserwowe

15600000-4: Produkty przemiału ziarna , skrobi i produktów skrobiowych

15200000-0:  Ryby przetworzone i konserwowe,

15500000-3:  Produkty mleczarskie

15810000-9: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa, na okres który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Data rozpoczęcia: 03.09.2018r.

SEKCJA III: INFORMACJAE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku

III.1.3) Zdolność techniczna  lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający nie stawia warunku

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenia do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1)Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: postawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO  POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZNIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU WPOSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 3 USTAWY PZP: nie

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 1 USTAWY PZP: nie

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 2 USTAWY PZP: nie

 

III.7) INNE DOKUMENTY

  1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 2 do siwz.
  2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy Zamawiający żąda do złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do siwz.
  3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 Ustawy Pzp stanowi załącznik nr 4 do siwz składany wraz z ofertą
  4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Zamawiający żąda do złożenia wraz z ofertą następującego dokumentu:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów  na potrzeby realizacji zamówienia stanowiące załącznik nr 6 do siwz

6.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia i spełniania warunków w postępowaniu składa wraz z ofertą oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do siwz.

7. W przypadku gdy Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy składa wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia podmiotów będących podwykonawcami – załącznik nr 7 do siwz.

8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 8 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.

9. Pełnomocnictwo (o ile jest wymagane)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1) TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA WNIESIENIA WADIUM: Nie

IV.1.3) PRZEWIDUJE SIĘ UDZIELENIE ZALICZEK NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie

IV.1.4) WYMAGA SIĘ ZŁOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH LUB DOLĄCZENIA DO OFERT KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH: Nie

IV.1.5) WYMAGA SIĘ ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ: Nie

IV.1.8) AUKCJA ELEKTRONICZNA

Przewidywane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej: Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

1. CENA

2. CZAS DOSTAWY

Zaznaczenie

60,00

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp: Nie

IV.5) ZMIANA  UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

 

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) zmiany nazwy, adresu(siedziby Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych

2) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę

3) zmiany osoby do kontaktu określonej w § 1 pkt. 4 niniejszej umowy

4) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany podatku VAT

 

IV.6) INFORMACJE  ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.2) Termin składania ofert

Data: 29.03.2018 r. Godzina: 10:00

 

IV. 6.3) Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

IV. 6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP  21.03.2018r.