YOOtheme

Pedagog - Godziny pracy

Poniedzia?ek

9.00-14.30

Wtorek

9.00-16.00

?roda

8.00- 14.30

Czwartek

8.00 – 14.30

Pi?tek

7.15-12.45

Lekcje trwaj?:

lekcja 1 -  8.00-8.45
lekcja 2 -  8.55-9.40
lekcja 3 -  9.55-10.40
lekcja 4 -  10.50-11.35
lekcja 5 -  11.50-12.35
lekcja 6 -  12.50-13.35
lekcja 7 -  13.45-14.30
lekcja 8 -  14.35-15.20

Drukuj PDF

OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczenie og?oszenia: obowi?zkowe

OG?OSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych: nie

SEKCJA I:  ZAMAWIAJ?CY

Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy: Nie

 

Post?powanie przeprowadza podmiot , któremu zamawiaj?cy powierzy?/ powierzyli prowadzenie post?powania: tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiaj?cy powierzy?/ powierzyli prowadzenie post?powania: Samorz?dowa Administracja Placówek O?wiatowych we Wronkach

Post?powanie jest prowadzone wspólnie przez zamawiaj?cych:

Nie

 

I.1) Nazwa i adres

Szko?a Podstawowa im. Wincentego Witosa

w Biezdrowie

Biezdrowo 9

64-510 Wronki

REGON: 001130650

NIP: 787 197 59 55

Tel/fax: (67) 2547 205

www.zsbiezdrwo.edu.pl

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

I.2) Rodzaj zamawiaj?cego: inny: Szko?a Podstawowa

 

I.4) Komunikacja:

Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z postepowania mo?na uzyska? pod adresem (URL)

Tak

zsbiezdrowo.bip.gov.pl

 

Adres strony internetowej, na której b?dzie zamieszczana specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zsbiezdrowo.bip.gov.pl

 

Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony – wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w postepowaniu w inny sposób

Nie

Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób: za po?rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm), osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca

Adres: Samorz?dowa Administracja Placówek O?wiatowych we Wronkach ul.  Powsta?ców Wlkp. 23 64-510 Wronki - II Pi?tro  pokój nr 2

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnodost?pne: nie

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj?cego: Zakup wraz z dostaw? produktów ?ywno?ciowych do sto?ówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Biezdrowie w dni nauki szkolnej  w okresie  od 03 wrze?nia 2018r. do 21 czerwca 2019r. – na cz??? I, II, VI i X

Numer referencyjny: SP-S.62-U

Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych

Zamówienie podzielone jest na cz??ci: Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do: wszystkich cz??ci

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.         Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wraz z dostaw? produktów ?ywno?ciowych do sto?ówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Biezdrowie w dni nauki szkolnej  w okresie  od 03 wrze?nia 2018r. do 21 czerwca 2019r. – na cz??? I, II, VI i X

2.         Opis przedmiotu zamówienia: Opis Przedmiotu zamówienia jest zgodny z nomenklatur? Wspólnego S?ownika Zamówie? CPV z podzia?em na 4 cz??ci w ilo?ci i zakresie wskazanym w Cz??ci II SIWZ:

 

Cz??? I zamówienia:

Mi?so i produkty mi?sne wieprzowo - wo?owe

KOD CPV  15130000-8

 

Cz??? II zamówienia:

Mi?so i produkty mi?sne drobiowe

KOD CPV 15112000-6

 

Cz??? VI zamówienia:

Owoce, warzywa  mro?one

KOD CPV 15330000-0

 

Cz??? X zamówienia:

Produkty mleczarskie

KOD CPV 15500000-3

 

3. Szczegó?owe wymagania dotycz?ce realizacji przedmiotu zamówienia zosta?y opisane we Wzorze Umowy (Cz??? III SIWZ).

 

II.5) G?ówny kod CPV: 15800000-6

Dodatkowe kody CPV

15130000-8: Mi?so i produkty mi?sne wieprzowo - wo?owe

15112000-6: Mi?so i produkty mi?sne

15330000-0: Owoce, warzywa  mro?one

15500000-3:  Produkty mleczarskie

 

II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa, na okres który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Data rozpocz?cia: 03.09.2018r.

SEKCJA III: INFORMACJAE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów

Okre?lenie warunków:

Zamawiaj?cy nie stawia warunku

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Okre?lenie warunków:

Zamawiaj?cy nie stawia warunku

III.1.3) Zdolno?? techniczna  lub zawodowa

Okre?lenie warunków:

Zamawiaj?cy nie stawia warunku

Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenia do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób: nie

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1)Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: tak

Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia: postawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp

 

III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO  POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZNIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U WPOST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI

O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu: Tak

O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW, SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ?CEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 3 USTAWY PZP: nie

III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW, SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ?CEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 1 USTAWY PZP: nie

III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW, SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ?CEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 2 USTAWY PZP: nie

 

III.7) INNE DOKUMENTY

  1. W zakresie wykazania spe?niania przez Wykonawc? warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, nale?y przed?o?y? wraz z ofert? o?wiadczenie o spe?nianiu warunku udzia?u w post?powaniu wed?ug za??cznika 2 do siwz.
  2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamówienia Wykonawcy Zamawiaj?cy ??da do z?o?enia wraz z ofert? aktualnego na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenia w zakresie wskazanym w za??czniku nr 3 do siwz.
  3. O?wiadczenie wykonawcy dotycz?ce podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 Ustawy Pzp stanowi za??cznik nr 4 do siwz sk?adany wraz z ofert?
  4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy ??da do z?o?enia wraz z ofert? nast?puj?cego dokumentu:

- odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.

5.  Wykonawca, który powo?uje si? na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu – w zakresie, w jakim powo?uje si? na ich zasoby sk?ada wraz z ofert? pisemne zobowi?zanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów  na potrzeby realizacji zamówienia stanowi?ce za??cznik nr 6 do siwz

6.  Wykonawca, który powo?uje si? na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia i spe?niania warunków w post?powaniu sk?ada wraz z ofert? o?wiadczenie stanowi?ce za??cznik nr 5 do siwz.

7. W przypadku gdy Wykonawca powierza wykonanie cz??ci zamówienia podwykonawcy sk?ada wraz z ofert? o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczenia podmiotów b?d?cych podwykonawcami – za??cznik nr 7 do siwz.

8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiaj?cy zaleca z?o?enie o?wiadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w za??czniku nr 8 do siwz. W przypadku sk?adania oferty wspólnej ww. dokument sk?ada ka?dy z Wykonawców sk?adaj?cych ofert? wspóln? lub upowa?niony przez mocodawc? pe?nomocnik.

9. Pe?nomocnictwo (o ile jest wymagane)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1) TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) ZAMAWIAJ?CY ??DA WNIESIENIA WADIUM: Nie

IV.1.3) PRZEWIDUJE SI? UDZIELENIE ZALICZEK NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie

IV.1.4) WYMAGA SI? Z?OZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH LUB DOL?CZENIA DO OFERT KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH: Nie

IV.1.5) WYMAGA SI? Z?O?ENIA OFERTY WARIANTOWEJ: Nie

IV.1.8) AUKCJA ELEKTRONICZNA

Przewidywane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej: Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

1. CENA

2. CZAS DOSTAWY

Zaznaczenie

60,00

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp: Nie

IV.5) ZMIANA  UMOWY

Przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

 

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? istotnych zmian postanowie? zawartej umowy w przypadku wyst?pienia co najmniej jednej z okoliczno?ci wymienionych poni?ej, z uwzgl?dnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) zmiany nazwy, adresu(siedziby Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych

2) zmiany osób reprezentuj?cych Zamawiaj?cego i Wykonawc?

3) zmiany osoby do kontaktu okre?lonej w § 1 pkt. 4 niniejszej umowy

4) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany podatku VAT

 

IV.6) INFORMACJE  ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.2) Termin sk?adania ofert

Data: 15.06.2018 r. Godzina: 10:00

 

IV. 6.3) Termin zwi?zania ofert?

Termin zwi?zania ofert? wynosi 30 dni. (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)

 

IV. 6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówie? na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane: Nie

 

 

Og?oszenie wraz z za??cznikami zosta?o umieszczone na stronie zamawiaj?cego: zsbiezdrowo.bip.gov.pl

 

 

*************************************************************************************************************************

Wronki, dnia 24.05.2018 r.

 

 

 

Znak sprawy: SP.61-U-04/2018

Og?oszenie o zamówieniu

o warto?ci nieprzekraczaj?cej wyra?on? w z?otych równowarto?? kwoty 30.000 euro

 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj?cego: Ocieplenie dachu budynku g?ównego i dachu nad sto?ówk? szkoln? w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie  Biezdrowo 9 64-510 Wronki

 

2. Okre?lenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ocieplenie dachu budynku g?ównego i dachu nad sto?ówk? szkoln? mieszcz?cych si? w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie  Biezdrowo 9 64-510 Wronki

Zakres zamówienia obejmuje min.:

-  prace demonta?owe,

- ocieplenie po?aci dachowych,

- obróbki blacharskie, rynny dachowe.

 

Przed przyst?pieniem do robót nale?y wykona? prace demonta?owe. Szczegó?owy zakres zamówienia zawarty zosta? w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót, stanowi?cych za??czniki do niniejszego og?oszenia.

 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowi?zany jest dysponowa? osob?, która posiada uprawnienia budowlane bez ogranicze? do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci konstrukcyjno – budowlanej.

 

Przedmiotowe zamówienie posiada zg?oszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagaj?cych pozwolenia na budow? z dnia 26.04.2017r.

Kody CPV

45261210-9 Wykonanie pokry? dachowych

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkó? podstawowych

 

3. Kryterium oceny ofert:

1) Przy wyborze oferty Zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? si? nast?puj?cym kryterium i jego wag?:

KRYTERIUM  – CENA – waga 100%

1)     W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostan? przyznane punkty wed?ug nast?puj?cego wzoru:

 

Cena oferowana minimalna brutto

Cena =  ------------------------------------------- x 100 pkt. x 100%

Cena badanej oferty brutto

2) Opis obliczenia ceny oferty

a) Cen? ofertow?, obejmuj?c? ca?o?? przedmiotu zamówienia, na podstawie której Zamawiaj?cy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena ogó?em w z? brutto.

b) Cen? ofertow? nale?y obliczy? drog? sporz?dzenia kosztorysu ofertowego, w którym Wykonawca zobowi?zany jest do wskazania cen jednostkowych poszczególnych elementów rozliczeniowych i wyliczeniu w ka?dej pozycji kosztów poszczególnych prac, stanowi?cych iloczyn liczby tych robót oraz cen jednostkowych. Nast?pnie nale?y zsumowa? warto?ci wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego, wyliczy? warto?? podatku VAT, a nast?pnie wyliczy? warto?? kosztorysow? prac ogó?em w z? brutto, zwi?kszon? o warto?? VAT.

c) Wykonawca okre?la cen? ofertow? poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny w z? netto za wykonanie zamówienia, stawki podatku VAT w %, warto?ci podatku VAT w z? oraz ceny w z? brutto, które to ceny musz? wynika? z za??czonego do oferty kosztorysu ofertowego, sporz?dzonego w oparciu o kosztorys ?lepy i przedmiar robót  Zamawiaj?cego.

d) Zamawiaj?cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma najwi?ksz? ??czn? ilo?? punktów w oparciu o przyj?te kryterium oceny ofert.

e) Przedmiot zamówienia obj?ty jest stawk? podatku VAT w oparciu o ustaw? z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us?ug (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze. zm) oraz o ustaw? z dnia 06 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 43 ze zm.). Powy?sza stawka VAT-u nie dotyczy Wykonawców, którzy na podstawie innych przepisów podatkowych nie s? p?atnikami podatku VAT lub upowa?nieni s? do stosowania innej stawki VAT-u. Wykonawcy dokonuj?c kalkulacji cenowej w ofercie zobowi?zani s? przed terminem sk?adania ofert do wnoszenia uwag lub zastrze?e? zwi?zanych ze sposobem naliczenia VAT-u podanego w og?oszeniu o zamówieniu.

f) Cena ofertowa brutto powinna obejmowa? wszelkie koszty i sk?adniki zwi?zane z realizacj? przedmiotu zamówienia wynikaj?ce z og?oszenia o zamówieniu oraz wszelkie dodatkowe koszty niezb?dne do zrealizowania przedmiotu zamówienia

g) Wszystkie warto?ci podane w formularzu ofertowym i kosztorysach ofertowych powinny by? liczone w z?otych polskich z dok?adno?ci? do dwóch miejsc po przecinku (ko?cówki poni?ej 0,5 grosza pomija si? a ko?cówki od 0,5 grosza i wy?sze zaokr?gla si? do 1 grosza w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i us?ug   ( Dz. U. z 2017r., poz. 1830 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji z?otego (Dz. U. 1994r. Nr 84, poz. 386 ze zm.).

h) Zamawiaj?cy przewiduje tylko jedn? cen? za oferowany przedmiot zamówienia i nie dopuszcza sk?adania cen wariantowych.

i) Cena oferty nie ulega zmianie przez okres zwi?zania z ofert?.

j)  Zamawiaj?cy poprawi w tek?cie oferty oczywiste omy?ki rachunkowe z uwzgl?dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezw?ocznie zawiadamiaj?c o tym Wykonawc?, którego oferta zosta?a poprawiona.

k) Zamawiaj?cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

4. Termin, miejsce i godzina sk?adania ofert:

  1. Ofert? nale?y z?o?y? do dnia 8 czerwca 2018 r. do  godz. 10:30
  2. Ofert? nale?y z?o?y?  w formie pisemnej w sekretariacie Samorz?dowej Administracji Placówek O?wiatowych ul. Powsta?ców Wlkp. 23, 64-510 Wronki (biuro nr 2) osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca lub za po?rednictwem operatora pocztowego.

DO OFERTY NALE?Y ZA??CZY?:

1)  Formularz ofertowy (sporz?dzony, zgodnie z za??cznikiem nr 1 do niniejszego og?oszenia).

2)  Kosztorys ofertowy – (sporz?dzony, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do niniejszego og?oszenia). Kosztorys ofertowy nale?y sporz?dzi? metod? uproszczon? w oparciu o kosztorys uj?ty w za??czniku nr 2 do niniejszego og?oszenia oraz przedmiar robót. W kosztorysach ofertowych wycenione musz? by? wszystkie elementy. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiaj?cego do dokonywania zmian w pozycjach zawartych w przekazanym kosztorysie ofertowym (np. dopisywania pozycji, zmiany ilo?ci robót, itp.).

3)  Aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert - kserokopia po?wiadczona za zgodno?? z orygina?em przez Wykonawc? lub osob? przez niego upowa?nion?.

4)  Pe?nomocnictwo – w przypadku,  gdy reprezentant Wykonawcy dzia?a na podstawie pe?nomocnictwa lub w przypadku sk?adania oferty wspólnej (wówczas pe?nomocnictwo musi zosta? udzielone do reprezentowania wykonawcy w post?powaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

5. Termin, miejsce i godzina otwarcia ofert: 08.06.2018 r. o godz. 11:00 w Samorz?dowej Administracji Placówek O?wiatowych we Wronkach– II pi?tro, pokój nr 8.

6. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.08.2018 r.

7. Okres gwarancji/r?kojmi: Wykonawca na wykonane roboty zobowi?zuje si? udzieli?
36 - miesi?cznej gwarancji, licz?c od dnia podpisania bezusterkowego protoko?u odbioru przedmiotu zamówienia.

8. Warunki p?atno?ci – przelew do 14 dni od daty dor?czenia Zamawiaj?cemu prawid?owo sporz?dzonej faktury i bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

9. Szczegó?owych informacji na temat zamówienia udziela w godzinach urz?dowania placówki pracownik Sylwia Skowro?ska fax: 67 2540 218, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć.

10. Wybór oferty nast?pi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówie? publicznych do kwoty 30.000 euro.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone zostanie na stronie internetowej: sapo.bip.gov.pl

Oferty, które z?o?one zostan? po terminie wyznaczonym na ich sk?adanie, nie b?d? brane pod uwag? przy dokonywaniu oceny z?o?onych ofert.

11. Wykonawca sk?adaj?c ofert? zobowi?zany jest powo?a? si? w niej na znak sprawy oraz krótko opisa? przedmiot zamówienia.

Opakowanie oferty:

a) Ofert? nale?y z?o?y? w trwale zamkni?tym opakowaniu (np.: kopercie) uniemo?liwiaj?cym otwarcie i zapoznanie si? z tre?ci? oferty przed up?ywem terminu sk?adania ofert.

b) Opakowanie oferty winno zosta? oznaczone nazw? (firm?), siedzib? i adresem Wykonawcy oraz opisane nast?puj?co:

 

 

……………………………….

/nazwa (firma), adres Wykonawcy/

 

 

Adresat:

Szko?a Podstawowa im. Wincentego Witosa w Biezdrowie

Biezdrowo 9  64-510 Wronki

OFERTA

z?o?ona dla post?powania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

„Ocieplenie dachu budynku g?ównego i dachu nad sto?ówk? szkoln? w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie  Biezdrowo 9 64-510 Wronki”

Znak sprawy: SP.61-U-04/2018

 

Nie otwiera? przed dniem 08.06.2018 r. o godz. 11:00

 

c) Je?eli oferta zostanie z?o?ona w inny sposób ni? wy?ej opisany, Zamawiaj?cy nie bierze odpowiedzialno?ci za nieprawid?owe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

12. Je?eli w post?powaniu z?o?one zostan? oferty, w których zaoferowane s? identyczne kwoty za realizacj? zamówienia, wówczas Zamawiaj?cy wezwie Wykonawców do z?o?enia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. W opisanej sytuacji cena zaoferowana przez Wykonawc? nie mo?e by? wy?sza ni? zaoferowana w z?o?onej wcze?niej ofercie.

13. Za??czniki:

1)   Za??cznik nr 1 - Formularz ofertowy.

2)  Za??cznik nr 2 – Kosztorys ofertowy – Ocieplenie dachu budynku g?ównego

3)  Za??cznik nr 3 – Przedmiar robót.

4)  Za??cznik nr 4 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

5)  Za??cznik nr 5 - Zg?oszenie robót budowlanych nie wymagaj?cych pozwolenia na budow? z dnia 26.04.2017r.

6)  Za??cznik nr 6 – Projekt umowy.

 

 

Dyrektor

Danuta Ma?lona

 

 

Og?oszenie wraz z za??cznikami zosta?o umieszczone na stronie zamawiaj?cego: zsbiezdrowo.bip.gov.pl w dniu 24.05.2018r. 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- dostawy

 

 


 

OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczenie og?oszenia: obowi?zkowe

OG?OSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie

O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych: nie

SEKCJA I:  ZAMAWIAJ?CY

Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy: Nie

 

Post?powanie przeprowadza podmiot , któremu zamawiaj?cy powierzy?/ powierzyli prowadzenie post?powania: tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiaj?cy powierzy?/ powierzyli prowadzenie post?powania: Samorz?dowa Administracja Placówek O?wiatowych we Wronkach

Post?powanie jest prowadzone wspólnie przez zamawiaj?cych:

Nie

 

I.1) Nazwa i adres

Szko?a Podstawowa im. Wincentego Witosa

w Biezdrowie

Biezdrowo 9

64-510 Wronki

REGON: 001130650

NIP: 787 197 59 55

Tel/fax: (67) 2547 205

www.zsbiezdrwo.edu.pl

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

I.2) Rodzaj zamawiaj?cego: inny: Szko?a Podstawowa

 

I.4) Komunikacja:

Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z postepowania mo?na uzyska? pod adresem (URL)

Tak

zsbiezdrowo.bip.gov.pl

 

Adres strony internetowej, na której b?dzie zamieszczana specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zsbiezdrowo.bip.gov.pl

 

Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony – wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? elektronicznie

Nie

Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w postepowaniu w inny sposób

Nie

Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób: za po?rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca

Adres: Samorz?dowa Administracja Placówek O?wiatowych we Wronkach ul.  Powsta?ców Wlkp. 23 64-510 Wronki - II Pi?tro  pokój nr 2

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnodost?pne: nie

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj?cego: Zakup wraz z dostaw? produktów ?ywno?ciowych do sto?ówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Biezdrowie w dni nauki szkolnej  w okresie  od 03 wrze?nia 2018r. do 21 czerwca 2019r.

Numer referencyjny: SP-S.61-U

Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych

Zamówienie podzielone jest na cz??ci: tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do: wszystkich cz??ci

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci: nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.         Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wraz z dostaw? produktów ?ywno?ciowych do sto?ówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa  w Biezdrowie w dni nauki szkolnej  w okresie  od 03 wrze?nia 2018r. do 21 czerwca 2019r.

2.         Opis przedmiotu zamówienia: Opis Przedmiotu zamówienia jest zgodny z nomenklatur? Wspólnego S?ownika Zamówie? CPV z podzia?em na 12 cz??ci w ilo?ci i zakresie wskazanym w Cz??ci II SIWZ:

 

Cz??? I zamówienia:

Mi?so i produkty mi?sne wieprzowo - wo?owe

KOD CPV  15130000-8

 

Cz??? II zamówienia:

Mi?so i produkty mi?sne drobiowe

KOD CPV 15112000-6

 

Cz??? III zamówienia:

Produkty zwierz?ce - jaja

KOD CPV  03142500-3

 

Cz??? IV zamówienia:

Oleje i t?uszcze zwierz?ce lub ro?linne

KOD CPV  15400000-2

 

Cz??? V zamówienia:

Owoce i warzywa ?wie?e, ziemniaki

KOD CPV 03220000-9, 03212100-1

 

Cz??? VI zamówienia:

Owoce, warzywa  mro?one

KOD CPV 15330000-0

 

Cz??? VII zamówienia:

Owoce, warzywa  przetworzone i konserwowe

KOD CPV  15330000-0

 

Cz??? VIII zamówienia:

Produkty przemia?u ziarna , skrobi i produktów skrobiowych

KOD CPV   15600000-4

 

Cz??? IX zamówienia:

Ryby przetworzone i konserwowe

KOD CPV 15200000-0

 

Cz??? X zamówienia:

Produkty mleczarskie

KOD CPV 15500000-3

 

Cz??? XI zamówienia:

Ró?ne produkty spo?ywcze,

KOD CPV 15800000-6

 

Cz??? XII zamówienia:

Pieczywo, ?wie?e wyroby piekarskie i ciastkarskie

KOD CPV 15810000-9

 

3. Szczegó?owe wymagania dotycz?ce realizacji przedmiotu zamówienia zosta?y opisane we Wzorze Umowy (Cz??? III SIWZ).

 

II.5) G?ówny kod CPV: 15800000-6

Dodatkowe kody CPV

15130000-8: Mi?so i produkty mi?sne wieprzowo - wo?owe

15112000-6: Mi?so i produkty mi?sne

03142500-3: Produkty zwierz?ce - jaja

15400000-2:  Oleje i t?uszcze zwierz?ce lub ro?linne

03220000-9:  Owoce i warzywa ?wie?e

03212100-1: Ziemniaki

15330000-0: Owoce, warzywa  mro?one, przetworzone i konserwowe

15600000-4: Produkty przemia?u ziarna , skrobi i produktów skrobiowych

15200000-0:  Ryby przetworzone i konserwowe,

15500000-3:  Produkty mleczarskie

15810000-9: Pieczywo, ?wie?e wyroby piekarskie i ciastkarskie

 

II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa, na okres który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Data rozpocz?cia: 03.09.2018r.

SEKCJA III: INFORMACJAE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów

Okre?lenie warunków:

Zamawiaj?cy nie stawia warunku

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Okre?lenie warunków:

Zamawiaj?cy nie stawia warunku

III.1.3) Zdolno?? techniczna  lub zawodowa

Okre?lenie warunków:

Zamawiaj?cy nie stawia warunku

Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenia do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób: nie

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1)Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: tak

Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia: postawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp

 

III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO  POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZNIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U WPOST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI

O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu: Tak

O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW, SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ?CEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 3 USTAWY PZP: nie

III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW, SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ?CEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 1 USTAWY PZP: nie

III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW, SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ?CEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT. 2 USTAWY PZP: nie

 

III.7) INNE DOKUMENTY

  1. W zakresie wykazania spe?niania przez Wykonawc? warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, nale?y przed?o?y? wraz z ofert? o?wiadczenie o spe?nianiu warunku udzia?u w post?powaniu wed?ug za??cznika 2 do siwz.
  2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamówienia Wykonawcy Zamawiaj?cy ??da do z?o?enia wraz z ofert? aktualnego na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenia w zakresie wskazanym w za??czniku nr 3 do siwz.
  3. O?wiadczenie wykonawcy dotycz?ce podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 Ustawy Pzp stanowi za??cznik nr 4 do siwz sk?adany wraz z ofert?
  4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy ??da do z?o?enia wraz z ofert? nast?puj?cego dokumentu:

- odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.

5.  Wykonawca, który powo?uje si? na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu – w zakresie, w jakim powo?uje si? na ich zasoby sk?ada wraz z ofert? pisemne zobowi?zanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów  na potrzeby realizacji zamówienia stanowi?ce za??cznik nr 6 do siwz

6.  Wykonawca, który powo?uje si? na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia i spe?niania warunków w post?powaniu sk?ada wraz z ofert? o?wiadczenie stanowi?ce za??cznik nr 5 do siwz.

7. W przypadku gdy Wykonawca powierza wykonanie cz??ci zamówienia podwykonawcy sk?ada wraz z ofert? o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczenia podmiotów b?d?cych podwykonawcami – za??cznik nr 7 do siwz.

8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przeka?e Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia wykonawca mo?e przedstawi? dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiaj?cy zaleca z?o?enie o?wiadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w za??czniku nr 8 do siwz. W przypadku sk?adania oferty wspólnej ww. dokument sk?ada ka?dy z Wykonawców sk?adaj?cych ofert? wspóln? lub upowa?niony przez mocodawc? pe?nomocnik.

9. Pe?nomocnictwo (o ile jest wymagane)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1) TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) ZAMAWIAJ?CY ??DA WNIESIENIA WADIUM: Nie

IV.1.3) PRZEWIDUJE SI? UDZIELENIE ZALICZEK NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Nie

IV.1.4) WYMAGA SI? Z?OZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH LUB DOL?CZENIA DO OFERT KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH: Nie

IV.1.5) WYMAGA SI? Z?O?ENIA OFERTY WARIANTOWEJ: Nie

IV.1.8) AUKCJA ELEKTRONICZNA

Przewidywane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej: Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

1. CENA

2. CZAS DOSTAWY

Zaznaczenie

60,00

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp: Nie

IV.5) ZMIANA  UMOWY

Przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

 

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? istotnych zmian postanowie? zawartej umowy w przypadku wyst?pienia co najmniej jednej z okoliczno?ci wymienionych poni?ej, z uwzgl?dnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) zmiany nazwy, adresu(siedziby Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych

2) zmiany osób reprezentuj?cych Zamawiaj?cego i Wykonawc?

3) zmiany osoby do kontaktu okre?lonej w § 1 pkt. 4 niniejszej umowy

4) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany podatku VAT

 

IV.6) INFORMACJE  ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.2) Termin sk?adania ofert

Data: 29.03.2018 r. Godzina: 10:00

 

IV. 6.3) Termin zwi?zania ofert?

Termin zwi?zania ofert? wynosi 30 dni. (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)

 

IV. 6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówie? na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane: Nie

 

 

Data zamieszczenia og?oszenia w BZP  21.03.2018r.